Jsme tu pro vás

Vysokou úroveň výuky v České škole bez hranic a Slovenské škole Rhein-Main garantují vzdělaní pedagogové, rodilí mluvčí a školní vzdělávací program.

V naší nestátní neziskové organizaci czentrum gUG (haftungsbeschränkt) klademe důraz nejen na dosaženou odbornou kvalifikaci, ale také na zkušenosti a sociální kompetence všech spolupracovníků.

Pokud chceme našim dětem a studentům poskytnout kvalitní vzdělání, musíme se o své zaměstnance a spolupracovníky starat. Kvalitní lidé do projektu vloží dlouhodobě kvalitní práci a maximum svého času pouze tehdy, pokud jsou adekvátně ohodnoceni. Za odvedenou práci proto lidem platíme, dohlížíme na průběžné doplňování jejich kvalifikace a motivujeme je svým přístupem a příkladným chováním.

Marie Neuhaus

Vyučující 1. stupně ZŠ
Součástí týmu je od roku 2011, aktivně se spolupodílela na vzniku výukové koncepce. Studovala pedagogiku na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, má bohaté zkušenosti s výukou dětí různých věkových kategorií. V současné chvíli působí jako učitelka a zástupkyně ředitelky v mateřské školce. V oblasti výuky českých dětí vyrůstajících ve vícejazyčném prostředí s češtinou oplývá více než sedmiletými zkušenostmi.

Helena Ennis

Vyučující předškolních dětí, lektorka kurzů pro dospělé, asistentka managementu v HR záležitostech
Součástí týmu je od roku 2011, významně se spolupodílela na vzniku výukové koncepce. Vystudovala Johann Wolfgang Goethe univerzitu ve Frankfurtu. V oblasti výuky českých dětí vyrůstajících ve vícejazyčném prostředí s češtinou oplývá mnohaletými zkušenostmi, zároveň se dlouhodobě věnuje výuce čeština a němčina jako cizí jazyk pro dospělé. Absolvovala kurz metodiky pro výuku českého jazyka v zahraničí, který organizuje Ústav pro jazyk český Univerzity Karlovy ve spolupráci s MŠMT ČR.

Denisa Verneret

Odborný garant pro 2. stupeň základní školy
Součástí týmu je od roku 2011 a aktivně se spolupodílela na vzniku výukové koncepce. Denisa má vystudovanou pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, učitelství českého jazyka a literatury a francouzského jazyka pro 2. stupeň ZŠ. Zároveň studovala filozofickou fakultu, obor lingvistika na Univerzitě Jean Monnet Saint-Etienne ve Francii.

Markéta Ševčík

Vyučující předškolních dětí Broučci I a lektorka strollování
Vystudovala antropologii na Masarykově univerzitě v Brně a na Universidade de Coimbra v Portugalsku. Oblasti vícejazyčné výchovy se věnuje přes čtyři roky. Dříve se několik let věnovala vedení dětských táborů a organizování volnočasových aktivit pro děti. Jako certifikovaná lektorka spolupracuje na rozvoji programu STROLLEN, které se specializuje na cvičení s kočárky a invalidními vozíky.

Petra Poláková

Vyučující skupiny předškolních dětí Broučci III, vyučující 2. stupně ZŠ a vedoucí hudebního kroužku Český muzikant a kurzu Čeština pro náctileté
Součástí týmu je od roku 2015. Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze obor management a marketing a vedlejší specializaci obor učitelství (pedagogika, pedagogická psychologie, didaktika a psychologie). Je absolventkou ZUŠ ve hře na violoncello, řadu let působila v pěveckém sboru Hlahol a stála u zrodu pěveckého sboru Musica Oeconomica Pragensis při VŠE v Praze. Odborné znalosti z pedagogiky si průběžně doplňuje účastí na nadstavbových kurzech. Má více jak desetileté zkušenosti s prací s dětmi, oblasti vícejazyčné výchovy u dětí s českými kořeny se intenzivně věnuje od roku 2016. Absolvovala kurz metodiky pro výuku českého jazyka v zahraničí, který organizuje Ústav pro jazyk český Univerzity Karlovy ve spolupráci s MŠMT ČR.

Kateřina Roták Diamantová

Vyučující 1. stupně ZŠ a vyučující předmětu České země včera a dnes (zeměpisná témata) na 2. stupni ZŠ
Součástí týmu je od srpna 2019. Kateřina vystudovala Vysoké učení technické v Brně a stavební fakultu ve francouzském Grenoblu. V roce 2021 absolvovala kurz metodiky pro výuku českého jazyka v zahraničí, kterou organizuje Ústav pro jazyk český Univerzity Karlovy ve spolupráci s MŠMT ČR. V minulosti se dlouhodobě věnovala odborným překladům, amatérskému divadlu, byla dlouholetým členem Turistického oddílu mládeže (TOM). Mezi její koníčky patří scénický a současný tanec, balet a výtvarná činnost.

Barbora Petrasová

Vyučující předmětu České země včera a dnes (dějepisná témata) na 2. stupni ZŠ a odborná asistentka předškolních dětí
Součástí týmu je od roku 2020. Barbora vystudovala Masarykovu univerzitu v Brně, obory psychologie, mediální studia a žurnalistika.

Simona Kühnelová

Vyučující 1. stupně ZŠ a odborný garant pro 1. stupeň základní školy
Vystudovala Univerzitu Palackého v Olomouci, obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální pedagogiku. Praktické zkušenosti získala na různých školách, jako např. na speciální škole pro žáky s více vadami, na ZŠ logopedické či ZŠ pro sluchově postižené. V rámci programu Erasmus absolvovala praxe na školách v Rakousku. V ČR působila také jako lektorka tance v mateřských školách. V ČŠBH Rhein-Main se navíc věnuje volnočasovým aktivitám žáků a logopedické průpravě.

Marcela Müllerová

Vyučující kurzů němčina jako cizí jazyk a vedoucí Divadelního kroužku, školní mediátorka a coach
Součástí týmu je od roku 2014. Vystudovala tlumočnictví a překladatelství na Karlově Univerzitě v Praze. Profesionálně se věnuje mediaci a poradenství v oboru řízení a rozvoje, včetně školských organizací na různých stupních. Pedagogice se věnuje dlouhodobě, mj. působila jako učitelka v Pákistánu. Lásku k divadlu si nese od školního věku, má zkušenosti s režií ochotnického divadla a je také autorkou divadelních her. V kurzech ČŠBH Rhein-Main se zaměřuje speciálně na děti vyrůstající ve vícejazyčném prostředí s češtinou.

Silvia Bungard

Vyučující předškolních dětí a ředitelka Slovenské školy Rhein-Main
Silvia je součástí našeho týmu od listopadu 2020, kdy se spolupodílela na založení Slovenské školy Rhein-Main. Vystudovala tlumočnictví a překladatelství a později také evropské právo a politiku. Během svých studií se setkávala s nejrůznějími kulturami a jazyky, jako tlumočnice provázela mnohé slovensko-německé kooperace a kromě činnosti v czentru se denně intenzivně zabývá vícejazyčnou výchovou vlastních dětí.

Ivana Springstein

Vyučující Slovenské školy Rhein-Main
Ivana vystudovala mezinárodní obchodní právo, ve svém volném čase se věnuje poradenství týkající se nošení dětí a šátkování dětí. Vyučuje předškolní skupinu dětí "Guľočky" a školní skupinu Tárajkovia. Zároveň vede kroužek mladých konstruktérů s názvem Stavíme s Kaplou.

Natálie Počekajlová

Vyučující předškolních dětí, vedoucí volnočasových aktivit a asistentka managementu
Vystudovala obor sociální práce a sociální pedagogiky na Vyšší odborné škole v Brně. V rámci studia absolvovala několik stáží, kde měla možnost se setkat a pracovat s mentálně a fyzicky postiženými dětmi a dospělými. Vedle studia měla možnost získat zkušenosti a dovednosti z oblasti financí a ekonomiky. Je sportovně založená, v minulosti absolvovala kurz funkčního trenéra a sportu se věnuje i nadále. Ve spolupráci s firmou SlidesLive zajišťuje zaznamenávání prezenčních Online kongresů a jejich online archivaci. V czentru se věnuje tvorbě volnočasových aktivit dětí a také zodpovídá za organizační a administrativní stránku projektu.

Anna Hlaváčková

Vyučující na 1. stupni ZŠ
Dlouhodobě se zabývá studiem evropských i asijských jazyků - vystudovala japanologii na Johann Wolfgang Goethe univerzitě ve Frankfurtu. Pobývala na studijní stáži v Rice Lake High School ve Wisconsinu v USA a japonském Miharu, kde vyučovala angličtinu. V rámci ČŠBH Rhein-Main se věnuje tématice ekologie a životního prostředí.

Martin Bárta

Vyučující 1. stupně a vedoucí volnočasových aktivit
Vystudoval Západočeskou univerzitu v Plzni a hospitality management na Carrick Institute of Education v Austrálii. Do ČŠBH Rhein-Main nastoupil v roce 2017, v rámci specializovaného školení České školy bez hranic v Praze se v létě 2019 zúčastnil mnoha odborných seminářů za účelem rozvoje vlastní kvalifikace. V roce 2020 absolvoval kurz metodiky pro výuku českého jazyka v zahraničí, kterou organizuje Ústav pro jazyk český Univerzity Karlovy ve spolupráci s MŠMT ČR. Aktuálně se podílí realizaci volnočasových aktivit pro děti školního věku.

Beata Bednářová

Stážistka
Bakalářský stupeň studia vystudovala na Univerzitě Palackého v Olomouci, nyní pokračuje v magisterském studiu, obor učitelství anglického jazyka, základů společenských věd a výchovy k občanství. V rámci studia absolvovala několikatýdenní praxe na různých školách, od mateřské školy po střední školu, díky kterým získala zkušenosti s výukou dětí různých věkových skupin. Během studia se podílela na organizaci volnočasových aktivit, zejména organizaci kroužku anglického jazyka pro děti na 1. a 2. stupni ZŠ.

Kristýna Haldová

Stážistka
Vystudovala speciální pedagogiku na Univerzitě Palackého v Olomouci (bakalář) a nyní pokračuje v magisterském studiu v oboru sociální pedagogika - specializace výchovné poradenství. V rámci studia absolvovala několikatýdenní praxi v různých vzdělávacích institucích a v zařízeních sociální služeb. Dále má certifikát speciálního programu “Masáže do škol”, 40 hodinový výcvik mediace (spolupráce na projektu Společně bez konfliktu). Další praktické dovednosti získala prací na pozici asistentky pedagog, učitelky ve školkách, soukromým hlídáním nebo doučováním.

Lenka Kotlářová

Marketingová specialistka (sociální sítě)
Vystudovala Univerzitu Palackého v Olomouci, obor filologie a teorii komunikace. Má bohaté zkušenosti v oblasti marketingové komunikace. Aktivně ovládá slovenštinu, angličtinu a portugalštinu. Mezi její záliby patří cestování, fotografie a studium cizích jazyků.

Jana Micianová

Vyučující Slovenské školy Rhein-Main
Jana oplývá bohatými zkušenostmi s péčí o děti , které získala činností "Tagesmutter" i jako učitelka mateřské školy, kde v současné době také působí.

Pavel Taussig

Hodinový dědeček
Spisovatel, publicista a výtvarník. Autor knih Chlapec, který přežil pochod smrti... a natruc jsem neumřel, Hana, Jedinečná svätá a dalších publikací. Vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě, později pracoval ve slovenském vydavatelství a satirickém týdeníku Roháč. Od roku 1968 žije ve Frankfurtu nad Mohanem, kde působil jako redaktor v satirických časopisech. V ČŠBH Rhein-Main působí od roku 2018, dětem předčítá pohádky a sdílí své životní vzpomínky jako pamětník.

Aleš Jurčička

Grafický mág
Vystudoval střední průmyslovou školu v Bechyni, pracuje jako graphic designer a WebDesigner. Jeho profesní portfólio mimo jiné obsahuje klienty jako EON, ČEZ, Oriflame, Paraple, brunobanani a Playboy. S naší českou školou spolupracuje od roku 2015.

Kateřina Spiess-Velčovská

Zakladatelka
Vystudovala marketingové a sociální komunikace na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a University of Applied Sciences ve Wismaru. Na VOŠPgS v Kroměříži vystudovala sociální pedagogiku. Oblasti vícejazyčné výchovy a výuce dětí s českými kořeny se věnuje od roku 2010. Je autorkou vzdělávacího programu lingua materna Konzept® a edukativního projektu Průvodce vícejazyčnou výchovou.