Koncept ČESKÉ MINIŠKOLIČKY je speciálně vytvořený pro rodiny, které vychovávají děti s českými kořeny vícejazyčně. Děti lze přihlásit ke čtvrtletní nebo pololetní docházce.

V miniškoličce se intenzivně věnujeme rozvoji a upevnění českého jazyka u předškolních dětí. Okrajově jsou do výuky zahrnuty základní znalosti němčiny (jednoduché říkanky a písničky, základní slovní zásoba jako barvy, zvířata aj.)


Miniškolička nabízí ideální příležitost pro rodiny, které se nově přestěhovaly do Frankfurtu/Mohanem, jejich děti ještě neovládají německý jazyk, přitom se však potřebují integrovat do nového prostředí a trávit čas s vrstevníky. Miniškoličkou vycházíme vstříc potřebám rodičů umístit dítě na kratší dobu do bezpečného a podnětného prostředí a zároveň takto reagujeme na nedostatek míst v místních školkách.

Kdy máme otevřeno?

úterý a čtvrtek 08:00 – 12:00 hod.
Zarezervovat si můžete 10 nebo 20 termínů. Miniškoličku můžete navštěvovat 1x až 2x týdně na dobu minimálně jednoho čtvrtletí. Nastoupit můžete také do již probíhajícího pololetí. Podmínkou je vyčerpání předplacených hodin v rámci daného pololetí (září až leden nebo únor až červen). Otevření miniškoličky se řídí zákonem stanovenými svátky a prázdninami (v rámci spolkové republiky Hesensko). Přihlášení možné prostřednictvím formuláře a úhrady předplatného - viz červené tlačítko na této stránce.

Co nabízíme?

• důraz na posilování komunikativních dovedností v češtině a přirozené rozšiřování české slovní zásoby prožitkem;
vlastní vzdělávací program vycházející z české vzdělávací koncepce;
• systematicky vybudovaná témata, která kopírují roční období a tradice, čímž posilujeme povědomí o kořenech původu dítěte;
• všestranný rozvoj dětí nabídkou pestrých aktivit s důrazem na pozitivní vztah k přírodě;
• umístění dětí v malé věkově smíšené skupině o velikosti max. patnáct dětí ve skupině;

zprostředkování pozitivního vztahu dětí k literatuře (propojení čtených příběhů s prožitky - škola disponuje přes 4.500 tituly ve vlastní dětské knihovně);
zprostředkování základů německého jazyka prostřednictvím jednoduchých říkanek a písniček (základní slovní zásoba - barvy, zvířata aj.);
posilujeme sociální kompetence dětí ve skupině (mladší děti se pozorováním učí od starších a starší jsou pro mladší vzorem. Starší děti tak mohou lépe vnímat, co vše již samy dokáží, čímž si více uvědomují svoji hodnotu).

Kde probíhá výuka?

V prostorách CZENTRA - mapku najdete na konci této stránky. 

Upozorňujeme, že neohlášené návštěvy nemají přístup do našeho zařízení. 
Pokud máte zájem o návštěvu naší školy, prosíme kontaktujte včas vedení školy. Návštěvníci jsou povinni dodržovat aktuálně platná hygienická nařízení.

Harmonogram dne

08:00 – 09:00

Hurá jsem tu!
Příchod dětí, volná hra a činnosti dle vlastní volby.

09:00 – 09:30

Ranní kruh
Přivítání, společné plánování a motivace k denní aktivitě. Vzájemné seznámení a počítání, písničky a říkadla vztahující se k tématu dne, nastínění programu dne, uvědomění si, jaký máme den, měsíc a počasí. 

09:30 – 11:15
AKTIVITY V PŘÍRODĚ

Vzdělávací činnosti / Objevovací a zážitkový program
V případě příznivého počasí střídavě volné hry a hry zaměřené na psychomotorický rozvoj, říkadla spojená s pohybem, rozcvička, prolézačky z klád, stavění domečků z přírodnin, tvoření práce se dřevem, polytechnické dovednosti jako např. zatloukání hřebíků, sledování životních cyklů zvířat a rostlin, péče o přírodu – zařazení témat ekologických, dopravních, apod.

09:30 - 11:15
AKTIVITY VE ŠKOLCE

Didakticky zaměřené činnosti a předškolní příprava
V případě nepříznivého (nebo příliš chladného) počasí prožijí děti volné hry prokládané tvořivými dílnami – dle zaměření vyučujícího výtvarné, hudební a dramatické (pohybové) aktivity.

09:45 - 10:00, SVAČINA probíhá dle aktivit buď v prostorách školy nebo na pozemku školy/v lese.

11:15 - 11:30

Polední kruh - společná reflexe
Rekapitulace prožitků – ukotvení nově nabytých znalostí a dovedností.

11:30 - 12:00

Ach jo, už musím domů... - doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci.

Ráno vyučující přebírá děti buď v budově nebo venku, přitom hovoří s rodiči a získává aktuální zprávy o stavu dítěte. Poté následuje přivítání v kruhu a společné plánování programu. Za příznivého počasí se děti věnují vzdělávacím činnostem zaměřeným na poznávání světa kolem nás venku, v případě nepříznivého počasí věnují děti svůj čas didakticky zaměřeným činnostem rozvíjejícím jejich individuální talent a potřeby v prostorách školy.

Na závěr se uskuteční společná reflexe naučeného, resp. zažitého ve skupině. Děti jsou rodiči vyzvedávány mezi 11:30-12:00 hodinou.

Denní program má svá pravidla, která zůstávají neměnná po celý rok. Ten se odvíjí od počasí, neboť cílem naší školy je s dětmi trávit co nejvíce času venku.

Tímto kompenzujeme častý pobyt dětí v uzavřených prostorách domácností a jiných vzdělávacích zařízení, případně podpoříme již zaběhnuté zvyklosti některých rodin.

Příroda a pobyt v ní, podporuje tvořivost dětí, získávání sebejistoty z nových způsobů objevování v neznámém, ale přátelském prostředí. Navíc prostředí zdravém a relativně neomezeném.

Časy jednotlivých činností jsou orientační a mohou být upraveny dle aktuálního programu.

Dětem česká miniškolička nabízí rozmanité činnosti v kratších časových úsecích tak, aby byly pestré, aby se děti dokázaly činnostem věnovat a aby si z procesu odnesly nové zkušenosti, znalosti a dovednosti.

Cílem je zajistit u každého dítěte uspokojení z nově objeveného či pocit úspěchu z dobře vykonané práce.

Co si děti do školy přinášejí? 

• Podepsaná láhev s pitím a svačinku z domu
Oblečení dle počasí
👉 Na pobyt venku - kvalitní obuv nebo holínky, pokrývka hlavy, pláštěnka, vhodný oděv (nepromokavé kalhoty).
👉 Na pobyt uvnitř – pohodlný oděv (tepláky, tričko, ponožky) a stabilní přezůvky (pantofle ani crocsy ne!)
Vše musí být podepsané! Další detaily dohodneme po přihlášení. 

Upozorňujeme, že je v Německu povinné očkování proti spalničkám (Masern). Při nástupu do našeho zařízení je nutno předložit doklad o absolvování tohoto očkování (nebo lékařský atest s odůvodněním, proč dítě očkováno doposud není), jinak nesmíme Vaše dítě přijmout.
Řídíme se aktuálními pandemickými opatřeními. 

Proč k nám děti přihlásit?

• poskytujeme čisté, bezpečné a zdravé prostředí, kde se děti budou cítit dobře;
upřednostňujeme individuální přístup - S NÁMI SE DOMLUVÍTE ČESKY;
• disponujeme vlastním vzdělávacím programem vycházejícím z české vzdělávací koncepce;

• dbáme na přátelskou a respektující atmosféru;
• máme bohaté zkušenosti s vícejazyčnou výchovou;
získáte volný čas pro sebe - o Vaše dítě se dobře postaráme, Vy si v klidu odpočinete a načerpáte sílu.

🍀 Poskytujeme stabilitu.  🍀  Tradice založená na kvalitní práci. 🍀 Na nás se můžete spolehnout.

Kolik zaplatíte? 

Zaplatíte přibližně € 7 za hodinu kvalitně a plnohodnotně stráveného času v příjemném prostředí. 

Předplatné 10 termínů

Platnost 12 týdnů (jedno čtvrtletí) od 01.09.2022.
Cena je € 318 plus zápisné jako administrativní poplatek € 20 / dítě. Čerpat předplatné můžete dle libosti jako návštěvu 1x až 2x týdně. Při první návštěvě si dohodnete přímo s vyučujícím fixní termíny návštěvy.

Předplatné 20 termínů

Platnost 22 týdnů (jedno pololetí) od 01.09.2022.
Cena € 616 plus zápisné jako administrativní poplatek € 20/ dítě. Čerpat můžete dle libosti jako návštěvu 1x nebo 2x týdně. Při první návštěvě si dohodnete přímo s vyučující fixní termíny návštěvy.

Rádi podpoříme ve vícejazyčné výchově s češtinou také vás a vaše děti.

mapa
Kde učíme?

Admiral-Rosendahl-Str. 10, D-63263 Neu-Isenburg (Zeppelinheim)

Skvělá dopravní dostupnost.
MHD: přímé spojení linkou S7, třetí výstupní stanici za hlavním nádražím Frankfurt nad Mohanem. 
AUTEM
: sjezd z dálnice A5, pouhých 5 km od Frankfurter Kreuz, dostatek parkovacích míst v okolí. 

Kdy nás můžete navštívit?

Podmínkou je domluvený pevný termín návštěvy.

Jak nás můžete kontaktovat?

Kateřina Spiess-Velčovská, zakladatelka školy
Tel: 0049-173 3 170 562
info@skolarheinmain.de